Katılım bankaları fatura kayıt sistemi kuruldu

Katılım bankacılığı ilkeleri gereği fon kullandırım işlemi; müşterinin ihtiyaç duyduğu malın, banka tarafından satıcıdan peşin satın alınıp müşteriye vadeli satılmasıdır. Mal bedelinin alım-satıma konu belge üzerinde gösterilmesi nedeniyle, sözkonusu fonlama işlemi yine belge üzerinden yürütülmektedir. 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin “Katılım bankalarınca finansman sağlama yöntemleri” başlıklı 19 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen fon kullandırım işlemlerinde yurt içi satıcılar ve müşteriler arasında düzenlenmiş ve katılım bankası tarafından finansmana konu edilmiş/edilecek tüm belgeler KBFKS’ne konudur.  

Bir mal alışverişi katılım bankasınca finansmana konu edilecek ise, belgedeki malın değeri kadar fonlamaya tabii edilir. Bu amaca uygun olarak sektörün bir merkeze bağlı çalışması ve kontrollerin bu merkezi sistem ile yapılmasını sağlamak için Birlik bünyesinde “Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi (KBFKS)” kurulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında katılım bankalarına hizmet vermeye başlamıştır. 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesi ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Statüsünün 4 üncü maddesine istinaden 31.07.2019 tarihli Birlik Tebliği ile sözkonusu sistemin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

KBFKS, katılım bankaları haricinde yurtiçi satıcılar ve müşteriler arasında düzenlenmiş belge kayıtlarının sorgulanması amacıyla ilgili kuruluşlarca entegrasyon sağlanması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet verebilecek seviyede bulunuyor. 

Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi (KBFKS) ile neler amaçlanıyor; 

• Belge değerinin üzerinde ve/veya mükerrer fon kullanımının önüne geçilmesi, 

• Alım-satıma konu belgelerin kaydedilecek standart alanlarının belirlenmesi, 

• Belge kayıt hususunda bankaların ve kullanıcı uygulamalarının standart olmasının sağlanması, 

• Belgelerin doğrulama ihtiyacı hasıl olduğunda belgelere ait bilgilerin kendi kaynağından kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti üst seviyeye çıkacak

Sonuç itibarıyla Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi; katılım bankacılığında kullandırılan fon akışının etkin bir şekilde çalışmasına ve katılım bankalarının mükerrerlik, sahtecilik gibi usulsüzlüklerden kaynaklanan finansal işlemlerin yaratacağı mali zararlardan korunmasına zemin hazırlayacaktır. Mevcut sistem ile birlikte fiktif finansmanın önüne bütünüyle geçilerek müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.

Belgeler belli şartlara göre kayıt altına giriyor

Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemi’nin amacı, söz konusu bankaların fon kullandırma işlemlerinde esas alınan belgelere ilişkin bilgilerin sorgulanması ve faturaların mükerrer kullanımını engelleyerek, mevcut bankaların kapsamına uygun olacak şekilde sisteme entegre edilmesidir. Ayrıca, mali işlemlere dair bilgilerin TKBB’nin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde paylaşılmasını sağlamak da bu amaçlar arasındadır. Sisteme dâhil olan belgeler; alım-satım, kiralama ve sair finansal faaliyet işlemleri için düzenlenen faturalar, serbest meslek ve müstahsil makbuzu, satış sözleşmesi, tapu ve benzeri nitelikteki dokümanlar olarak tanımlanmıştır. 

Kaynak: Star

Katılım Haber

Katılım Haber sitesinin kendi profilidir. Öneri, görüş ve iletişim için lütfen admin@katilimhaber.com e-posta adresinden iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.